จังหวัดสป.-รพ.รามาฯ ใช้อาคาร มรธ.สป.รับมือโควิด-19


ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับการประสานงานจากทางจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขอดูสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยินดีพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาขอใช้บริการจากทางมหาวิทยาลัย โดยได้มอบหมายให้ อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี และอาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน ประสานงานกับทางจังหวัดสมุทรปราการและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ ในฐานะตัวแทนอธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ หอพักจำนวน 2 อาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นที่พักสำหรับผู้ที่ต้องสังเกตอาการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วอยู่ระหว่างการติดตามอาการก่อนอนุญาตให้กลับบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และลดความแออัดและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความพร้อม และยินดี ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19   


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 431

แชร์ข้อมูล ::