การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย


              เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี นายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางสาวเอื้อมพร บ่อทอง นิติกร โดยมีสาระสำคัญจากการประชุมดังนี้

- มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย

- มอบนโยบายมีค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากร โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งมีการอธิบายเกี่ยวกับหลักการในเบิกจ่ายทุนวิจัยให้ถูกต้องตรงกับระเบียบของมหาวิทยาลัย

- มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

- การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

- มีการนำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- อธิบายรายละเอียดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการกรอกข้อมูลในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

          โดยมี ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าโครงการประชุมที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ที่มารูปภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 342

แชร์ข้อมูล ::