อธิการบดีมอบนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีพ.ศ.2562-2565 ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่งระบุว่า "เรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยสามารถเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องเล็ก เช่น อาจารย์ต้องเข้าสอนให้ตรงเวลา ส่วนการบริหารต้องเน้นหลักธรรมาภิบาล ตั้งมั่นทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ทำให้มหาวิทยาลัยต้องออกกฎ และระเบียบต่างๆ เพื่อช่วยบังคับให้แต่ละคนอยู่ในกฎ ระเบียบ และประพฤติตัวได้อย่างเหมาะสม โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย"


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 317

แชร์ข้อมูล ::