เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


 

เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและไม่ให้เกิด Plagiarism และ การเขียน Potocal เพื่อขอยื่นการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับวิจัย” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน  และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ วิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อผู้เข้าอบรม ณ โรงแรม ริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 512

แชร์ข้อมูล ::