อบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 2


 

อบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 2 (อบรมทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด) ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศศิอาภา บุญคง และคณาจารย์ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดให้กับชาวชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จที่สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน  30 คน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ จากโรงเรียนสหบำรุงวิทยา และมัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (มัสยิดบ้านสมเด็จ) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 385

แชร์ข้อมูล ::