คลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการสร้างและส่งเสริมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ,ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์  และคุณภูสิทธิ พลายชมภู เป็นวิทยากร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับอาจารย์ผู้สนใจ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 500

แชร์ข้อมูล ::