โครงการประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ล้ำ”


 

โครงการประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ล้ำ”


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ปัณณธร สมสรวย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  จัดโครงการประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ เส้น – สาย – แสง – เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ล้ำ” โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีพื้นที่แสดงออกทางด้านการถ่ายภาพ การพัฒนาเทคนิค มุมมอง ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจำนวน 117 ชิ้นงาน และมีการจัดนิทรรศการของผู้เข้าประกวด เมื่อวันที่ 12-23 มีนาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตร ผลงานของผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ได้นำมาจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 471

แชร์ข้อมูล ::