แข่งขันสะกดคำ Spelling Bee ครั้งที่ 6


 

แข่งขันสะกดคำ Spelling Bee ครั้งที่ 6


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Dru Spelling Bee) ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะด้านคำศัพท์ การฟัง และการสะกดคำ และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคำศัพท์ การฟัง การสะกดคำ รวมถึงเรียนรู้การออกเสียงคำที่ถูกต้อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและ ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 230

แชร์ข้อมูล ::