มรธ.ร่วมถกบทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมหารือกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม" อาทิ แผนงานยุวชนสร้างชาติ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ การสร้างและพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 286

แชร์ข้อมูล ::