อบรมผู้นำนศ. กับการส่งเสริมเยาวชนเพื่อสร้างความรัก


 

อบรมผู้นำนศ. กับการส่งเสริมเยาวชนเพื่อสร้างความรัก


เมื่อวันที่ 6 และ 8 มีนาคม 2563 ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำนักศึกษากับการส่งเสริมเยาวชนเพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ฐิติรัช  โชติพินทุ พ.ต.ท.หญิงสุนิศา โชติพินทุ ส.ต.หญิงนิศาชล  จตุพรพิทักษ์กุล ส.ต.หญิงดรุณี  หวังอัครางกูร ส.ต.หญิงสุจิตรา  เฝือไชยศรี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

        


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 566

แชร์ข้อมูล ::