โครงการอบรม เรื่อง ทักษะเพื่อการทำงานในองค์กรสื่อสารมวลชน


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่อง ทักษะเพื่อการทำงานในองค์กรสื่อสารมวลชน ในวันที่พุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการเตรียมตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการจริง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 531

แชร์ข้อมูล ::