การแสดงนาฏยสารนิพนธ์ รุ่นที่ 4


 

การแสดงนาฏยสารนิพนธ์ รุ่นที่ 4


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการแสดงนาฏยสารนิพนธ์ รุ่นที่ 4 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธญวรรณก๋าคำ รองคณบดี และอาจารย์ ดร.มลิวัลย์ สุขประเสริฐ เป็นประธานในการจัดโครงการนาฏยสารนิพนธ์ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

 

ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก นาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 177

แชร์ข้อมูล ::