ชาววิทยาการคอมพิวเตอร์รวมพลังต้านภัยยาเสพติดครั้ง4


 

ชาววิทยาการคอมพิวเตอร์รวมพลังต้านภัยยาเสพติดครั้ง4


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์พี่น้องชาววิทยาการคอมพิวเตอร์รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 4  พร้อมการบรรยายเรื่อง “การมีจิตอาสา รู้รักสามัคคี รู้จักทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วิทยากรโดย นายคณาธิป สัมมาทัต นายวันชัย ภัทรกุลปกรณ์ นายภูดิศ ทำนาเมือง และนายรณชัย เรืองศรี ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 417

แชร์ข้อมูล ::