Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
อบรมการเขียนการผลิตและการเผยแพร่หนังสือตำรา บทความ


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

อบรมการเขียนการผลิตและการเผยแพร่หนังสือตำรา บทความ


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสือวิชาการตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 : การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ หนังสือ ตำรา บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สาธก ไชยกุลชื่นสกุล ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ ผศ.ดร.เกรียง  กิจบำรุงรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 500

แชร์ข้อมูล ::