ประชุมหารือหลักสูตรปริญญาโท/เอก


 

ประชุมหารือหลักสูตรปริญญาโท/เอก


เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดการประชุมหารือเบื้องต้นความเป็นไปได้และแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขา Arts Education Management ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ดร.กริช ภัทรภาคิน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย สาขาศิลปะ อาจารย์นาฏศิลป์ เจ้าหน้าที่วิเทศฯ และตัวแทนรับนักศึกษาจากจีน ซึ่งจะได้มีการตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวต่อไป


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 232

แชร์ข้อมูล ::