การพัฒนานักศึกษาเพื่อฝึกอบรมเป็นวิทยากรมืออาชีพ


 

การพัฒนานักศึกษาเพื่อฝึกอบรมเป็นวิทยากรมืออาชีพ


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักศึกษาเพื่อฝึกอบรมเป็นวิทยากรมืออาชีพ” วิทยากรโดย คุณพรหมพิริยา พาพรมมี เจ้าพนักงานอาวุโส สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคุณธนา อัครกุญ ประธานกรรมการยุวชนประชาธิปไตยภาคกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องเรียน 252 อาคาร 2 ชั้น 5 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 280

แชร์ข้อมูล ::