โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทางด้านดนตรี


 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทางด้านดนตรี


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย อาจารย์สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเหมือง เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทางด้านดนตรี จัดโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเหมือง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมือง จังหวัดชลบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 161

แชร์ข้อมูล ::