นศ.มรธ. คว้าที่1 กล่าวสุนทรพจน์มุมมองไทยศตวรรษ 21


 

นศ.มรธ. คว้าที่1 กล่าวสุนทรพจน์มุมมองไทยศตวรรษ 21


เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพรรณิภา สังฆทิพย์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “มุมมองประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช (อาคาร 20) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวพรรณิภา สังฆทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจาการแข่งขันครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 171

แชร์ข้อมูล ::