วจก. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด


 

วจก. อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด”  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ และอาจารย์กรวิทย์ ต่ายกระทึก ได้กล่าวรายงานต่ออาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรและนักศึกษา และเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 50 ปีราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 181

แชร์ข้อมูล ::