วจก. อบรมบ้านบางกะอี่เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน


เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านบางกะอี่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมศึกษาดูงาน ณ โรงแรมพิมพิมาน จังหวัดระยอง และวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง จังหวัดระยอง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 175

แชร์ข้อมูล ::