หลักสูตรนิเทศอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัล


 

หลักสูตรนิเทศอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัล


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเรื่องการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์การผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล  นำโดยอาจารย์พิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เวทิต ทองจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในการอบรมครังนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 154

แชร์ข้อมูล ::