อบรมการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย


 

อบรมการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์พิชาพัทธ์ งามสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ อาจารย์ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ มารายงานผลการดำเนินงาน หลังจากที่จับคู่ ( Matching ) กับผู้ประกอบการ 1 สัปดาห์ พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน Biz Club ให้มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้ประกอบการให้มีความหลากหลายและสามารถใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสําเร็จต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมเบย์ 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 128

แชร์ข้อมูล ::