อบรมการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์สินค้า


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ข่ายทอง ซุนหสุวรรณ อาจารย์บุษกร สุทธิประภา อาจารย์ศศิอาภา บุญคง และอาจารย์กนกวรรณ ทองเกียว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน Biz Club ได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์สินค้า ให้มีความน่าสนใจ และเทคนิคการจัดหน้าร้านเพื่อนำสินค้านั้นไปจัดจำหน่ายได้อย่างเหมาะสมต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมเบย์ 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 168

แชร์ข้อมูล ::