อบรมการเขียนอักษรจีนและคัดลายมือภาษาจีน


 

อบรมการเขียนอักษรจีนและคัดลายมือภาษาจีน


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนอักษรจีนและคัดลายมือภาษาจีน" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการและศิลปะการเขียนภาษาจีน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และในช่วงบ่ายได้จัดประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดี เป็นผู้มอบรางวัล  ณ ห้องประชุม 50ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 195

แชร์ข้อมูล ::