สัมมนาความรู้ การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและความรู้เบื้องต้นในการดำเนินคดีศาลปกครอง


 

สัมมนาความรู้ การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและความรู้เบื้องต้นในการดำเนินคดีศาลปกครอง


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมและสัมมนาความรู้ การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและความรู้เบื้องต้นในการดำเนินคดีศาลปกครอง โดยเชิญวิทยากร 3 ท่านจากสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 6 สำนักงานอัยการสูงสุด คือ คุณปะภาส สนั่นศิลป์  คุณเกรียงศักดิ์ อุรุพงศ์พิศาล และคุณชัยฤทธิ์ คงมา ให้ความรู้ด้านกฎหมายปกครองและคำแนะนำในความรู้การเขียนตอบข้อสอบทางกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชากฎหมาย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 724

แชร์ข้อมูล ::