ROAD TO DIGITAL PAINTING


 

ROAD TO DIGITAL PAINTING


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และออกแบบดิจิทัล จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ การออกแบบเพื่องานโฆษณา "ROAD TO DIGITAL PAINTING : เส้นทางสู่นักวาดมืออาชีพ" เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางด้านการออกแบบ ก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา เยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล เพชรไทย ตำแหน่ง Concept Artist บริษัท Virtual Realms เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการ 634 อาคาร 6 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 216

แชร์ข้อมูล ::