English for Better Life


 

English for Better Life


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ: ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (English for Better Life) สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 5 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีวิทยากรจาก บริษัท Inlingua ประเทศไทยมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 6 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 168

แชร์ข้อมูล ::