อบรมการปรับตัวของนักบัญชีกับเทคโนโลยี AI


 

อบรมการปรับตัวของนักบัญชีกับเทคโนโลยี AI


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับตัวของนักบัญชีกับเทคโนโลยี AI และการประยุกต์ใช้ในงานบัญชี”  โดยมีอาจารย์ชลิต ผลอินทร์หอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 50 ปีราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 545

แชร์ข้อมูล ::