แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA


 

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2/2563 วิทยากรโดย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5

 

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์ 


แหล่งที่มา ::

จำนวนผู้เข้าชม :: 156

แชร์ข้อมูล ::