อบรมฝึกการเขียน story ผลิตภัณฑ์ และการถ่ายภาพ


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเขียน story ผลิตภัณฑ์ และการถ่ายภาพ" แก่ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ,SME ,วิสาหกิจชุมชน Biz Club เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และสามารถเขียนเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สินค้า ให้น่าสนใจ นำสินค้าไปจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมเบย์ จ.สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 249

แชร์ข้อมูล ::