โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ปัญหาการจัดการขยะ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ปัญหาการจัดการขยะ


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลับราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการดำเนินทางร่วมกับชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาในชุมชนต่าง ๆ และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการดำเนินการต่อไปในอนาคต


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 156

แชร์ข้อมูล ::