การจัดทำแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 269

แชร์ข้อมูล ::