ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี พร้อม รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนของมหาวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 464

แชร์ข้อมูล ::