อบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ


 

อบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยมี อาจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 847

แชร์ข้อมูล ::