Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย จัดประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี” ขึ้น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและกรรมการตัดสิน มีนักเรียนและนักศึกษาจาก 72 สถาบัน จำนวน 350 คนเข้าร่วมงาน การประกวดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 334

แชร์ข้อมูล ::