ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า


 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เรื่อง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ กองพัฒนานักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้นำนักศึกษาจีนที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนไปตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการตรวจร่างกายเป็นปกติ ไม่มีอาการ
ของโรคไวรัสโคโรน่า (รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองแพทย์) โดยแพทย์ได้แนะนำให้นักศึกษาจีนอยู่แต่ใน
ที่พักอาศัย เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อดูอาการ

มหาวิทยาลัย โดย กองพัฒนานักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนศึกษา จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าประการใดมหาวิทยาลัยจะออกประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามข่าวจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น และขอให้มั่นใจในมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าของมหาวิทยาลัย หากคณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาท่านใด มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนศึกษา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง)

                                                       รักษาราชการแทนอธิการบดี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ประกาศมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001178/

 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 401

แชร์ข้อมูล ::