สัทอักษรจีนและการออกเสียงภาษาจีนฯ


 

สัทอักษรจีนและการออกเสียงภาษาจีนฯ


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรศิลปกศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สัทอักษรจีนและการออกเสียงภาษาจีนด้วยสื่อมัลติมีเดียโมชั่นกราฟิก" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียโมชั่นกราฟิกศึกษาและออกเสียงสัทอักษรจีนด้วยตรเองได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 50ปีราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 260

แชร์ข้อมูล ::