Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย” เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมี ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจด้านหลักการผลิตน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักผลไม้ และแบ่งกลุ่มแปรรูปน้ำข้าวโพดพร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย กับน้ำสับปะรดผสมเสาวรสพร้อมดื่มเสริมสมุนไพรไทย ณ ห้อง 147 อาคาร 1 ชั้น 4  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 328

แชร์ข้อมูล ::