โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแสดงโขนนั่งราว


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแสดงโขนนั่งราว


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแสดงโขนนั่งราวแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายให้กลับมาคงอยู่คู่สังคมไทย โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเชิญอาจารย์ ดร.สมชาย ฟ้อนรำดี และคุณไชยวัฒน์ ธรรมวิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงโขนนั่งราว มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกหัดในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 895

แชร์ข้อมูล ::