โครงการอบรมระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม


 

โครงการอบรมระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สุชาติ หัตถ์สุวรรณ พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรมขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ  สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชา และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าส่งออกไปยังต่างประเทศของบริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ Nike เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตสินค้าโดยใช้การประยุกต์ระบบการผลิตแบบ LEAN ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 293

แชร์ข้อมูล ::