เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย


 

เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับในการเรียน และสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีอาจารย์วิลาสินี ปานนิล  และ  นายคุณากร เมืองทรัพย์ เป็นวิทยากร ในการนี้ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 
 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 606

แชร์ข้อมูล ::