อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีน และคัดลายมือภาษาจีน


 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีน และคัดลายมือภาษาจีน


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีนและคัดลายมือภาษาจีน โดยวิทยากร อาจารย์ Jia Qing จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์ Wu Zhibin อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เป็นผู้ให้ความรู้ แนะนำการใช้พู่กันจีน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ นี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 487

แชร์ข้อมูล ::