SCIDRU PAT1การเตรียมความพร้อมทดสอบความถนัดทางคณิต


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีความพร้อมต่อการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์  โดยมี อ.รัชนัย ไข่แก้ว เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง 1101 อาคาร 1 ชั้น 10  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 320

แชร์ข้อมูล ::