อบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

อบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ชั้น 7 ห้อง 1712   โดยมี อาจารย์ ดร.สุนทร หลั่นเจริญ  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยาการในการให้ความรู้กับนักศึกษา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 674

แชร์ข้อมูล ::