โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นางวินิจ บัวเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนสำนักพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุมนพมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 534

แชร์ข้อมูล ::