อบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย


 

อบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 502

แชร์ข้อมูล ::