อบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพฯ


 

อบรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพฯ


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพและเส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่" ประจำปี 2563  โดยมี รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร เป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีทั้งกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ  ในการนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 240

แชร์ข้อมูล ::