สัมมนาความรู้ เรื่อง กฎหมายทหาร


 

สัมมนาความรู้ เรื่อง กฎหมายทหาร


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาความรู้ เรื่อง กฎหมายทหาร ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเชิญวิทยากร 2 ท่าน คือ พันโทพรพจน์ ชัยชาญกุล จากกรมพระธรรมนูญ และร้อยเอกอริย วิมุติสุนทร จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทหารและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากฎหมาย วิชาชีพนักกฎหมายนายทหารพระธรรมนูญ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ นี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 1053

แชร์ข้อมูล ::