MOU ระหว่างคณะครุศาสตร์ มรธ. และ โรงเรียนเครือข่าย


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมสัมมนาวิชาชีพครู โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมีการบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 922

แชร์ข้อมูล ::