โครงการฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร


 

โครงการฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี จัดโครงการฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพรให้กับชาวชุมชนบางไส้ไก่บ้านสมเด็จ จำนวน 24 คน  โดยมีอาจารย์ ดร.พัชนี เดชประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมอาจารย์สุวรรณา กลิ่นเอี่ยม และอาจารย์วิภาพร อินทรสุวรรณ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสบู่สมุนไพรใช้เองหรือทำขายได้ และสามารถรวมกลุ่มพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ต่อไป


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 346

แชร์ข้อมูล ::